Věříme, že námi sestavený slovníček nejčastějších pojmů z oblasti financí, dluhů, exekucí a insolvence Vám pomůže se zorientovat a pochopit alespoň základy této velmi složité problematiky.

Pokud je Vaše situace příliš složitá, slovníček Vám zřejmě nepomůže, a proto nás neváhejte kontaktovat, abychom Vám mohli pomoci.

C

Centrální Evidence Exekucí “CEE”

Centrální evidenci exekucí zřizuje, provozuje a spravuje Exekutorská komora České republiky. Tato evidence je nejznámější pod zkratkou “CEE”. Jde o veřejně přístupný seznam zahájených, aktuálních a platných exekucí. Do CEE zapisují soudní exekutoři informace po nabytí právní moci. Výpis z této evidence je Exekutorskou komorou zpoplatněn částkou 60 Kč. Výpis z CEE poskytuje také Czech POINT České pošty za částku 50 Kč za 1 A4.

Bohužel se někdy stává, že soudní exekutoři zřejmě zapomenou exekuce do evidence zapsat nebo je vymazat, proto tato evidence není úplně 100%.

Číslo bankovního účtu

Číslo bankovního účtu je jedinečné číslo konkrétního bankovního účtu, který patří konkrétní osobě. Používá se pro bezhotovostní platební styk. Nejčastěji se skládá ze 6 až 10 čísel před lomítkem a 4 čísel za lomítkem. Číslo před lomítkem je každé jiné. Čtyřmístné číslo je tzv. kód banky, každá banka v ČR má své. Např. 0600 je MONETA Money Bank, a.s., 0300 je Československá obchodní banka, 3030 je Air Bank, 2260 je ANO SD, 2250 je Banka Creditas, 0710 je Česká národní banka, 0800 je Česká spořitelna, 2600 je Citibank, 6100 je Equa bank, 2010 je Fio banka, 2100 je Hypoteční banka, 0100 je Komerční banka, 6210 je mBank, 7990 je Modrá Pyramida stavební spořitelna, 5500 je Raifeisenbank, 2700 je UniCredit Bank atd.

Číslo jednací „č. j.“ nebo Spisová značka „sp. zn.“

Číslo, pod kterým je evidován celý soudní, exekuční, rozhodčí anebo jakýkoliv jiný spis. Nejčastěji bývá označován zkratkou “č. j.:” nebo “čj.:”. Takovým číslem je jednoznačně identifikovatelný celý spis nebo jednotlivý dokument. Číslo jednací soudu vypadá nejčastěji například 5 C 2345/17-57, kdy číslo 5 označuje číslo senátu, písmeno C označuje, že jde o civilní věc, číslo 2345 je pořadové číslo civilní věci, číslo 17 za lomítkem znamená rok, ve kterém daný spis vznikl a konečně číslo 57 označuje číslo listu ve spise. U soudních exekutorů je toto značení podobné, např. u č.j.: 203 EX 56/15-97 číslo 203 označuje konkrétního soudního exekutora, konkrétně pod číslem 203 je veden JUDr. Lukáš Jícha, písmena EX značí, že jde o exekuční věc, číslo 56 je pořadové číslo exekuce u daného exekutora, číslo 15 za lomítkem znamená rok zahájení exekuce a číslo 97 za pomlčkou je opět číslo listu založeného v exekučním spise. Často je používán také výraz spisová značka.

D

Darovací smlouva

V oblasti insolvence se darovací smlouvě také říká „smlouva o důchodu“. Jde vlastně o totožnou smlouvu, která dlužníkovi pomůže k navýšení jeho čistých příjmů. Prostřednictvím této smlouvy nejčastěji pomáhají rodiče svým dětem nebo děti svým rodičům v období jejich oddlužování formou splátkového kalendáře, když nemají dostatečný příjem pro splnění podmínek insolvenčního zákona.

Datová schránka „DS“

Zjednodušeně řečeno jde o elektronickou poštu. Ovládá se pomocí počítače nebo mobilu s přístupem na internet. Datovou schránku mají všechny složky státu a právnické osoby, které jsou zapsány v obchodním rejstříku. Fyzická osoba, tedy každý občan, si ji může zřídit dobrovolně a zdarma. Datovou schránku si jednoduše zřídíte na Czech POINTu České pošty. Státní správa, soudy nebo exekutoři jsou povinni Vám veškeré dokumenty a písemnosti posílat do datové schránky. Už se Vám tedy při častém stěhování nestane, že by Vám nebyly dokumenty doručeny a Vy tak nevěděli o případném problému. Datovou schránku můžete totiž ovládat a číst kdekoliv na světě, samozřejmě, pokud tam budete mít přístup k internetu. Každá osoba, která má do datové schránky přístup, dostane unikátní přístupové údaje, které se skládají z kombinace písmen a číslic. Velkou výhodou datové schránky je bezplatné odesílání zpráv všem složkám státní správy (soudům, exekutorům, policii apod.)

Debetní karta

To je karta, kterou dostanete od své banky ke svému bankovnímu účtu. Můžete s ní platit v obchodech, na internetu či vybírat z bankomatu. Ale to pouze do výše Vašich aktuálních disponibilních finančních prostředků na bankovním účtu. S debetní kartou nelze jít, pokud nemáte sjednaní kontokorent, tzv. „do mínusu“. Prostřednictvím debetní karty pracujete s vlastními penězi. Její součástí může být také kontokorent. Tedy krátkodobá půjčka.

Dluh fyzické osoby

Jedná se o závazek fyzické osoby (člověka, občana) vůči jiné fyzické nebo právnické osobě (bance, nebankovní společnosti). V případě porušení smluvních podmínek, kdy dluh není řádně a včas splácen, se fyzická osoba vystavuje riziku žaloby a následnému exekučnímu řízení.

Dluhová past

Dluhová past je také často nazývána dluhovou spirálou. Jedná se o špatný a dlouhodobě neudržitelný finanční stav jednotlivce nebo i celého rodinného rozpočtu. Do dluhové pasti se člověk dostává ve chvíli, kdy je předlužený a na splátky starých půjček, úvěrů nebo kreditních karet získává peníze dalším využíváním nových půjček a úvěrů. Každá další nová půjčka je dražší, nevýhodnější, často až lichvářská, s vysokými úroky, což je příčinou zhoršování Vaší celkové finanční situace Měsíční příjem už nestačí na pokrytí splátek a vedení normálního života. Nejčastěji se lidé do dluhové spirály dostávají v nejtěžších životních situacích, mezi které patří například ztráta zaměstnání, dlouhodobá nemoc, rozvod, úmrtí v rodině atd., častým důvodem je ale i vlastní lehkomyslnost.

Dlužník

Dlužníkem je ten, který je zavázán vrátit svému věřiteli jakoukoliv věc, kterou si půjčil nebo peníze, které si od něj půjčil, a to včetně úroků. Dlužník má dluh u věřitele a věřitel má za dlužníkem pohledávku. Dlužníkem může být jak osoba fyzická, tedy občan, tak osoba právnická, tedy firma. Slovo dlužník zná také insolvenční zákon, který za dlužníka označuje takovou osobu, která se nachází v úpadku a podala si insolvenční návrh.

Doložka provedení exekuce

Doložka provedení exekuce je vyznačována soudním exekutorem do rejstříku zahájených exekucí. Vyznačením doložky dochází k uplynutí lhůty k dobrovolnému plnění vymáhané povinnosti, tj. období 30 dnů, ve kterém dlužník má možnost uhradit svůj závazek se sníženými náklady soudního exekutora.

Dražba nedobrovolná

Jde o nedobrovolný prodej majetku dlužníka. Nedobrovolnou dražbu nařizuje nejčastěji soudní exekutor za účelem uspokojení věřitele na základě vydané dražební vyhlášky, ve které je uveden čas, místo konání dražby, vymáhaná povinnost a další informace a podmínky konání dražebního jednání.

E

Elektronický platební rozkaz „EPR“

Elektronickým platebním rozkazem, ve zkratce EPR, se věřitel u obecného soudu dlužníka domáhá o zaplacení peněžité pohledávky – dluhu. Žalovaná částka nesmí být vyšší než 1.000.000 Kč. Návrh na vydání EPR podává věřitel na předepsaném formuláři, podepsaném zaručeným elektronickým podpisem žalobce, kdy tento návrh na vydání elektronického platebního rozkazu je odeslán přímo do centrální podatelny Ministerstva spravedlnosti ČR. Každý elektronický platební rozkaz musí být žalovanému doručen do vlastních rukou, nevztahuje se na něj tzv. fikce doručení. V případě, že není žalovanému doručeno, převádí se do formy standardní civilní žaloby o zaplacení, ve které bude pravděpodobně vydán rozsudek o zaplacení. Proti platebnímu rozkazu je také možné se bránit, a to podáním odporu ve lhůtě 15 dnů.

Exekuce

Exekuce je proces, jehož cílem je vymožení, nejčastěji peněžité částky, od povinného (dlužníka) pro oprávněného (věřitele), a to prostřednictvím soudního exekutora. Jde o nucený výkon rozhodnutí práva v neprospěch dlužníka, kdy dochází zpravidla k obestavení účtu dlužníka, exekuci movitého i nemovitého majetku nebo provádění srážek ze mzdy povinného a k následnému zpeněžení zabavených movitých či nemovitých věcí. Exekuce se nařizuje na základě vykonatelného exekučního titulu, kdy výkonem rozhodnutí je pověřen exekučním soudem soudní exekutor, a to dle výběru věřitele. Vymožením vymáhané povinnosti exekuce končí.

Exekuce na nepeněžité plnění

Exekuce na nepeněžité plnění je způsob provedení exekuce ukládající povinnému jinou povinnost než zaplatit nějakou částku. Dlužník má za povinnost něco vykonat, strpět nebo se nějakého jednání zdržet. Taková exekuce se týká například vyklizení nemovitosti, kterou dlužník neoprávněně obývá, odebrání věci, u které je uložena povinnost vydat oprávněnému (žalobci) nějakou věc nebo rozdělení společné věci (prodej nemovitosti, movité věci) a provedení prací a výkonů (dlužník musí pro věřitele vykonat nějakou práci nebo je soudem pověřena jiná osoba, ale na náklady dlužníka). Pozor, za jakékoliv porušení ukládá exekutor dlužníkovi peněžitou sankci.

Exekuční návrh

Exekuční návrh ve většině případů sepisuje a podává k příslušnému exekučnímu soudu věřitel nebo jeho právní zástupce. Exekuční soud pověří k výkonu exekuce soudního exekutora, kterého si vybírá věřitel. Někdy může exekuční návrh sepisovat přímo soudní exekutor v rámci svých nadstandardních služeb pro věřitele. Po vydání pověření soudní exekutor začíná vykonávat a vést exekuci.

Exekuční příkaz „EP“

Exekuční příkazy vydává pověřený soudní exekutor, který rozhoduje o způsobech provedení exekuce. Exekučních příkazů existuje celá řada a každý je účinný na jiné části majetku povinného. Nejčastějšími příkazy jsou např. exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, exekuční příkaz přikázáním jiné pohledávky, exekuční příkaz prováděním srážkami ze mzdy, případně jiných příjmů (důchodu, nemocenského pojištění, podpory v nezaměstnanosti, renty), přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, prodejem zástavy, pozastavením řidičského oprávnění atd.

Exekuční řád „e. ř.“

Exekučním řádem se řídí soudní exekutoři, způsob vedení exekuce a většina úkonů spojených s exekucemi. Celý název zákona č. 120/2001 Sb. je Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů.
19. Exekuční řízení
Exekuční řízení slouží k donucení dlužníka ke splnění povinnosti stanovené vykonatelným exekučním titulem. Cílem tohoto řízení je dosažení co největšího uspokojení pohledávky věřitele. Exekuční řízení je ukončeno v momentě, kdy je pohledávka zcela uhrazena.

Exekuční soud

Exekučním soudem obvykle bývá obecný soud dlužníka, ten je nadřízený soudnímu exekutorovi. Pověřuje soudního exekutora a řeší případné spory mezi dlužníkem a exekutorem.

Exekuční titul

Exekuční řízení může být vykonáváno na základě exekučního titulu, kterým může být např. pravomocné rozhodnutí soudu, exekutorský nebo notářský zápis, rozhodčí nález, elektronický platební rozkaz s doložkou o nabytí právní moci, platební výměr atd.

Exekutorská komora ČR “EKCR”

Exekutorská komora je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Sídlí v Praze a byla zřízena zákonem č. 120/2001 Sb. Každý soudní exekutor je povinen být členem, a to od okamžiku jeho jmenování. Za EKCR jako právnickou osobu jedná jako statutární orgán prezident komory. Mezi její hlavní činnosti patří dohled nad exekutory a garance kvality obecně. V případě pochybení exekutora vede kárné řízení, které může vyústit až k uložení pokuty.

Exekutorský úřad „EÚ“

Exekutorský úřad má sídlo v obci, ve které je sídlo okresního soudu, do jehož obvodu byl soudní exekutor jmenován ministrem spravedlnosti. V exekutorském úřadu vykonává jmenovaný exekutor úřad a řídí jeho činnost, včetně plnění úkolů potřebných k řádnému výkonu exekuční činnosti.

Existenční minimum

Existenčním minimem je taková minimální hranice peněžitých příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění základních potřeb na úrovni umožňující přežít. Toto minimum je zavedeno z důvodu větší motivace pro dospělé osoby, aby si vlastními silami zajistily vyšší příjmy na ostatní životní potřeby, ke zvýšení své životní úrovně a nebyly tak závislé na sociálních dávkách. Existenční minimum je stanoveno částkou ve výši 2.200 Kč na měsíc, na kterou má nárok jakýkoliv občan ČR bez vlastního příjmu.

F

Fikce doručení

Fikce doručení nastává ve chvíli, kdy proběhl neúspěšný pokus o doručení písemnosti adresátovi a zároveň uplynula lhůta 10 dnů, kdy byla písemnost uložena na poště k vyzvednutí. Po uplynutí 10 dnů od nevyzvednutí se písemnost považuje za doručenou. Fikce doručení nenastává, pokud adresát dodatečně prokáže, že si z vážných důvodů nemohl písemnost vyzvednout. Pozor, fikce doručení se nevtahuje např. na elektronické platební rozkazy a další písemnosti definované zákonem.

Finanční krize

Finanční krize může být popsána jako stav fyzické osoby, která nemá dostatek finančních prostředků na úhradu nejzákladnějších životních potřeb. Do takové krize se velmi snadno dostanou lidé, kteří nemají dostatečné úspory na krytí náhlých nebo i dlouhodobých vysokých výdajů. Spouštěčem může být dlouho trvající nemoc, úmrtí v rodině nebo ztráta zaměstnání. Taková situace velmi často vede k neuváženému zadlužování. Dlouhotrvající stav a jeho neřešení vede nejčastěji do dluhové spirály a následně k úpadku. Úpadek je nejvhodnější řešit insolvenčním návrhem na povolení oddlužení.

I

Insolvenční rejstřík „ISIR“

Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný informační systém zřízený a spravovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR, který obsahuje rozsáhlé údaje o průběhu insolvenčních řízení a jejich výsledcích dle insolvenčního zákona. ISIR obsahuje také seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy.

Insolvenční řízení

Jedná se o soudem vedené řízení, které řeší úpadek dlužníka. Cílem insolvenčního řízení je uspořádání majetkových vztahů k osobám, které mají pohledávky za dlužníkem. Výsledkem tohoto procesu by mělo být oddlužení dlužníka.

Insolvenční soud

Soudní instance, která řídí a kontroluje celý proces insolvenčního řízení. K insolvenčnímu soudu je podáván návrh na oddlužení nebo na prohlášení konkurzu na majetek dlužníka. Dohlíží na činnost insolvenčních správců. V případě fyzické osoby je insolvenčním soudem příslušný krajský soud podle místa, ve kterém má dlužník v úmyslu zdržovat se trvale. Zjednodušeně je to tam, kde má dlužník zaměstnání nebo „postel“.

K

Konkurz

Konkurz je způsob řešení úpadku fyzických nebo právnických osob. V konkurzu dochází ke zpeněžení veškerého majetku dlužníka a výtěžek je rozdělen mezi jeho věřitele. Části pohledávek, které se neuspokojí nezanikají, ale trvají dále. Na konci konkurzu se dluhy neodpouští.

Konsolidace

Slovo konsolidace v překladu znamená stabilizovat, upevnit, uspořádat anebo sjednotit. Ve světě financí se toto slovo používá také u dluhů. Při jejich konsolidaci jde především o sjednocení několika různých závazků do jednoho celkově pro dlužníka výhodnějšího závazku, nejčastěji ve formě spotřebitelského úvěru. Konsolidací starších dluhů by měl dlužník dosáhnout nižší celkové měsíční splátky a nižšího smluvního úroku. Nevýhodou bývá prodloužení doby splatnosti, avšak mnohdy je tento finanční nástroj poslední záchranou.

Kreditní karta

O tuto kartu si můžete zažádat u Vaší banky. Kreditní kartu Vám vydá jakákoliv banka, aniž by bylo potřeba mít u ní běžný účet. Při platbách v obchodech nebo na internetu však neplatíte vlastními penězi, ale penězi banky. Je to vlastně taková malá půjčka. Můžete utratit tolik, na kolik máte sjednaný kreditní limit. Výhodou kreditní karty je, že můžete využít bezúročného období. Pokud v tomto období peníze vrátíte, neplatíte žádný úrok. Nevýhodou je, že po překročení bezúročného období je půjčená částka úročena poměrně vysokou úrokovou sazbou, tj. 20 % p. a. Další nevýhodou je vysoký poplatek za výběr z bankomatu, kdy se vybraná částka okamžitě úročí.

L

Leasing automobilu

Leasing je smluvní dohoda mezi pronajímatelem a nájemcem, která je zpoplatněna poplatkem nejčastěji ve formě úroků. U leasingu automobilu je vlastníkem leasingová společnost. Po doplacení všech splátek nájemcem na něj přechází vlastnictví automobilu. U leasingu mohou fyzické či právnické osoby využít možnost financování nových, či ojetých vozů. Nájemce musí dodržovat smluvené podmínky o nakládání s majetkem.

M

Majetková podstata

Majetková podstata je tvořena dlužníkovým majetkem, který je určen k uspokojení věřitelů v rámci insolvenčního řízení. Do majetkové podstaty jsou zahrnuty peněžní prostředky, mzda, důchod, dávky, movité věci i nemovitosti a jiné cenné listiny.

Mobiliární exekuce

Při mobiliární exekuci Vás většinou navštíví exekutor doma nebo v místě, ve kterém se podle jeho podezření nachází Váš majetek (trvalé nebo přechodné bydliště dlužníka, ale také u jeho rodičů nebo dětí). V průběhu mobiliární exekuce vykonavatel sepíše movité věci dlužníka. Sepsané věci může exekutor odvézt (zabavit) a následně je zpeněžit prostřednictvím dražby. Z výtěžku dražby uspokojí samotnou exekuci. Podstatou mobiliární exekuce je tedy zabavení movitého majetku dlužníka a jeho následný prodej.

Movitá věc

Movité věci jsou všechny věci, se kterými lze hýbat a přenášet je. Movité věci dělíme na věci hmotné (nábytek, automobil, motocykl, pračka, myčka, lednička, obrazy) a nehmotné (software, licence).

N

Návrh na vyhlášení osobního bankrotu

Osobní bankrot lze vyhlásit prostřednictvím advokáta, exekutora, notáře, insolvenčního správce nebo akreditované osoby. Tyto osoby mohou za Vás sepsat insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení. Návrh je podáván k příslušnému insolvenčnímu soudu, kterým je krajský soud, pod který spadá okresní soud dle míst Vašeho bydliště. Vyhlásit osobní bankrot můžete také sami, ale musíte mít dokončené vysokoškolské právní nebo ekonomické vzdělání. Povinnými přílohami je seznam majetku, seznam dluhů, ostatní seznamy a prohlášení.

Nejnižší podání

Nejnižší podání je minimální částka, za kterou je možno vydražit (koupit) předmět dražby. Nejnižší podání se zpravidla rovná vyvolávací ceně, tedy ceně, na které dražba začíná. V případě nedobrovolné exekuční dražby nemovitosti je v 1. kole dražebního jednání nejnižším podáním částka ve výši 2/3 z odhadní ceny stanovené soudním znalcem.
Příklad: Váš byt byl soudním znalcem oceněn na 2.600.000 Kč. Nejnižší podání (vyvolávací cena) v 1. kole je 2/3 z 2.400.000 Kč, to je tedy 1.600.000 Kč. Od této částky účastníci dražby zvyšují své nabídky.

Nemovitá věc nebo nemovitost

Nemovitá věc je věc, která je pevně spojená se zemí a nedá se přemístit. Nemovité věci jsou pozemky, podzemní stavby a stavby (domy, byty).

Nezabavitelné minimum

Nezabavitelné minimum se skládá z životního minima a normativních nákladů na bydlení, které stanovuje stát. Tato částka se zvyšuje, pokud má dlužník vyživovací povinnost na dítě či manžela/manželku. Nezabavitelné minimum je tedy částka ze mzdy, která dlužníkovi zůstane na živobytí. Zbytek ze mzdy je hrazeno na exekuce či insolvenci. Pro svobodného jednotlivce bez vyživovací povinnosti a mzdou nad 15.600 Kč měsíčně čistého je v roce 2018 tato částka 9.338 Kč měsíčně.

Notářský zápis „NZ“

Notářský zápis je notářem sepsaná listina, jejíž náležitosti jsou přesně stanoveny zákonem. Notářský zápis např. může obsahovat svolení k přímé vykonatelnosti. To umožňuje věřiteli použít notářský zápis ihned jako exekuční titul, z čehož vyplývá, že lze okamžitě provést exekuci bez předchozího soudního řízení. Je používán také k řešení majetkových vztahů partnerů před uzavřením manželství.

O

Občanský soudní řád „o.s.ř.“

Občanský soudní řád upravuje postup soudů a účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana soukromých práv a oprávněných zájmů účastníků, dodržování smluv a zákonů. Je to tzv. návod k občanskému zákonu.

Obecný zmocněnec

Obecným zmocněncem může být kterákoliv fyzická osoba, kterou si zvolí účastník řízení, aby jej v některých řízení zastupovala na základě plné moci. Zmocněnec musí mít způsobilost k právním úkonům. Tento zmocněnec nesmí vystupovat ve více věcech opakovaně, aby nedocházelo k neoprávněnému podnikání.

Oddlužení

Oddlužení je způsob řešení úpadku fyzické osoby, která má více věřitelů, jeho závazky jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Oddlužení je jednou z forem insolvence, kdy dlužník na sebe podá insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení ke krajskému soudu v místě svého bydliště. Oddlužení může být řešeno formou plnění splátkového kalendáře nebo zpeněžením majetkové podstaty nebo kombinací těchto způsobů.

Odhadní cena

Odhadní cenu zjišťuje soudní znalec, jímž je osoba jmenovaná soudem nebo Ministerstvem financí ČR a jejich seznam najdeme na stránkách www.justice.cz. V případě prodeje nemovitosti je potřeba zpracovat znalecký posudek a určit tzv. cenu obvyklou. Soudní znalec nemovitost zaměří, prozkoumá její stav a podle zákona o oceňování majetku vypočítá její hodnotu.

Odklad exekuce

Povinný (dlužník) může exekutora, který vede exekuci, požádat o odklad exekuce podle občanského soudního řádu a exekučního řádu, jestliže se bez vlastního zavinění ocitl přechodně v takové situaci, že by neprodlený výkon mohl mít pro něho nebo jeho rodinu špatné následky. Odklad exekuce je určený ke zmírnění následků exekuce.

Odpor

Odpor je právní akt žalovaného, jímž se v občanském soudním řízení zrušuje např. vydaný elektronický platební rozkaz. Včasným podáním odporu, nejčastěji ve lhůtě 15 dnů od doručení, žalovaný vyjadřuje svůj nesouhlas a v řízení je převedeno do civilního, které bude dále projednáváno. V případě, že žalovaný nepodá odpor, rozhodnutí se stává pravomocné a vykonatelné.

Oprávněný

Oprávněný je účastníkem exekučního řízení, v jehož prospěch je exekuce vedena. Oprávněný je ten, komu z exekučního titulu vyplývá nějaké právo. Před exekučním návrhem může soudní exekutor s oprávněným uzavřít smlouvu o provedení exekuce, na základě které může exekutor požadovat od oprávněného přiměřenou zálohu na náklady exekuce.

P

Penále

Penále je nejčastěji uplatňováno v případě pozdní úhrady platby státu nebo jiným zákonem zřízeným institucím. Penále je nejčastěji vyměřováno finančním úřadem, zdravotní pojišťovnou, správou sociálního zabezpečení apod. Penále je nejčastěji počítáno za každý den prodlení až do úplného zaplacení jistiny. V případě úhrady celé jistiny můžete příslušnou instituci požádat o odpuštění penále z důvodu přílišné tvrdosti zákona.

Peněžitá pomoc v mateřství „mateřská“

Základní podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast na pojištění v době nástupu na mateřskou. Nástupem na mateřskou se rozumí datum, jenž si pojištěnka sama určí v období od počátku 8. týdne do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Jestliže si pojištěnka datum nástupu na mateřskou neurčí, stane se dnem nástupu počátek 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má i pojištěnec, který je otcem dítěte nebo manžel ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou smlouvu, že bude o dítě pečovat. Nárok na mateřskou má pouze pojištěnec, který byl v posledních 2 letech alespoň 270 dní nemocensky pojištěn (pokud bylo hrazeno sociální pojištění). PPM se vyplácí 28 týdnů po porodu. PPM je příjem, který podléhá srážkám exekuce či insolvence do výše nezabavitelného minima.

Plátce mzdy

Plátcem mzdy je nejčastěji zaměstnavatel, pro kterého jste vykonali smluvenou práci. Nejčastěji je mzda vyplácena plátcem mzdy na základě uzavřeného pracovněprávního vztahu (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti).

Platební neschopnost

Dlužník je v platební neschopnosti, jestliže zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo své závazky neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných pohledávek výkonem rozhodnutí nebo exekucí.

Platební údaje

Platební údaje jsou důležité pro platby nebo příjem peněžních prostředků. Nejdůležitějším údajem je číslo účtu, který bývá o délce 9 a více číslic. Za číslem účtu za lomítkem se uvádí kód banky, u které je daný účet vedený. Poté je platebním údajem částka, která má být uhrazena nebo zaplacena a variabilní symbol, který slouží k identifikace přijatých nebo odeslaných peněz.

Platební výměr – „PV“

Platební výměr je rozhodnutí např. správce daně nebo zdravotní pojišťovny, kterým se dlužníkovi ukládá zaplatit vyměřenou částku, a to i v případě, že má být např. daňová povinnost zaplacena bez podání daňového přiznání nebo hlášení, ale daňový subjekt tuto daňovou povinnost nesplnil. Platební výměr se po doručení a nabytí právní moci stává exekučním titulem, který pravděpodobně povede k zahájení exekuce.

Plná moc

Plná moc je dobrovolné smluvní zastoupení zmocnitele (zastoupeného) zmocněncem (pověřeného). Forma plné moci je zpravidla v písemné podobě a pověřuje zmocněnce zastupovat zmocnitele v úkonech a jednáních, které jsou v plné moci uvedené. Podpis zmocnitele na plné moci může být úředně ověřený, v některých případech to vyžaduje zákon nebo subjekt, kterému bude plná moc zmocněncem předkládána.

Pohledávka

Pohledávka je nárok věřitele na úhradu peněžní částky dlužníkem ze vzniklého smluvního závazku. Příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s vymáháním pohledávky. Věřitel má pohledávku za dlužníkem a dlužník má u věřitele dluh.

Porodné

Porodné je jednorázovou státní dávkou sociální podpory, kterou stát přispívá. Porodné nepodléhá exekuci ani insolvenci, zůstává jako příjem navíc. Porodné se vyplácí vždy u 1. narozeného dítěte. Pokud je společný příjem manželů nižší než 2,7násobek životního minima, vyplácí se i na 2. narozené dítěte.

Postupitel

Postupitelem je původní věřitel, který se rozhodl svou pohledávku za dlužníkem postoupit (prodat) novému věřiteli (postupníkovi). Postupitel je povinen sdělit postoupení pohledávky dlužníkovi.

Postupník

Postupník je novým věřitelem, který koupil pohledávku od postupitele (předchozího věřitel). Ode dne postoupení je dlužník povinen plnit novému věřiteli – postupníkovi.

Pověření exekutora k provedení exekuce

Pokud má věřitel platný exekuční titul, vybere si exekutora, se kterým uzavře smlouvu. Exekutor podá návrh na nařízení exekuce k soudu a požádá soud o pověření k provedení exekuce. Soud následně vydá usnesení o nařízení exekuce a pověří exekutora provedením exekuce. Toto usnesení exekutor doručí věřiteli (oprávněnému), dlužníkovi (povinnému) a Exekutorské komoře.

Povinný

Povinný je účastníkem exekučního řízení. Proti povinnému je vedena exekuce. Na základě exekučního titulu je povinný ten, kdo musí něco plnit, vykonat, zaplatit.

Právní moc

Právní moc je stav rozhodnutí oprávněného orgánu (soudu, úřadu, rozhodce), proti kterému již nelze podat opravný prostředek (odvolání, stížnost). Tento stav je závazný, nezměnitelný a hlavně vykonatelný. Aby rozhodnutí nabylo právní moci, musí být rozhodnutí doručeno všem účastníkům řízení.

Právní zástupce

Právní zástupce zastupuje druhou osobu na základě plné moci.

Prodlení

Prodlení nastane včasným nesplněním jakékoliv povinnosti. Prodlení je obecně rozděleno na prodlení dlužníka (pozdní splátky úvěru) a prodlení věřitele (pozdní dodávka). Následkem prodlení jsou peněžité sankce, náhrady škod, možnost odstoupení od smlouvy.

Prohlášení o majetku

Prohlášení o majetku slouží nejčastěji k ochraně majetku osob v okolí dlužníka postiženého exekucí. Jedná se o písemní seznam majetku doplněného nejlépe fotografiemi movitých věcí, které nejsou v majetku povinného. Tento dokument je vhodné sepsat v případě, když povinný žije ve společné domácnosti s jinými osobami. Může se totiž stát, že soudní exekutor při mobilární exekuci „oblepí“ i věci, které nejsou povinného, ale skutečný majitel nemá k dispozici důkaz (účtenku) o koupi takové věci. Předem vyhotovené prohlášení o majetku může být silným důkazem, např. i v rámci tzv. vylučovací žaloby, při které se vlastnictví v exekuci zabavených věcí řeší.

Předlužení

O předlužení lze hovořit tehdy, když výše všech závazků převyšuje hodnotu celkového majetku. Předlužení nemusí nutně vést k úpadku nebo k insolvenci.

Předžalobní upomínka nebo výzva

Předžalobní upomínku je věřitel povinen zaslat dlužníkovi nejméně 7 dní před podáním žaloby k příslušnému soudu pouze v případě, pokud si chce v následném soudním sporu nárokovat vzniklé náklady. V předžalobní upomínce vyzývá věřitel dlužníka ke splnění závazku a upozorňuje ho, že věc bude předána soudu k rozhodnutí a pravděpodobné následní exekuci.

Příkaz k úhradě nákladů exekuce „PUNE“

Příkazem k úhradě nákladů exekuce soudní exekutor určuje své náklady a odměnu v průběhu nebo vždy na konci každé exekuce.

Přikázání pohledávky z účtu

Přikázání pohledávky z účtu je jeden z nejběžnějších způsobů provedení exekuce. Pokud exekutor nalezne bankovní účet dlužníka, vydá na něj exekuční příkaz, který bance zašle. Ta zablokuje finanční prostředky na účtu, ale jen do výše vymáhané povinnosti. Pokud jsou vymáhány i běžící úroky, banka zablokuje částku přiměřeně vyšší než je aktuálně vymáhaná částka. Banka také blokuje veškeré příchozí platby na účet do výše vymáhané pohledávky včetně jejího příslušenství a všech ostatních nákladů.

Příklep

Usnesením o příklepu dochází k nabytí vlastnictví dražené nemovitosti vydražitelem, který učinil nejvyšší nabídku. Po nabytí právní moci se usnesení o příklepu stává pravomocné a po zaplacení nejvyšší nabídky dražebníkovi může být vloženo na příslušný katastr nemovitostí ke změně vlastnického práva ve prospěch vydražitele.

Příslušenství

Příslušenstvím v oblasti dluhů a pohledávek je myšleno vše ostatní kromě jistiny. Zpravidla se píše jistina + příslušenství. Do příslušenství spadá smluvní úrok, zákonný úrok, úrok z prodlení, smluvní pokuta apod.

R

Rejstřík zahájených exekucí „RZE“

Rejstřík zahájených exekucí je provozován a spravován Ministerstvem spravedlnosti ČR, informace do něho zapisují soudy a exekutoři. Exekutor do rejstříku vyznačuje doložku o provedení exekuce. Zapsáním doložky do rejstříku se považuje exekuce za zahájenou. Údaje v rejstříku jsou neveřejné a dálkový přístup do něj mají pouze soudní exekutoři, soudy, exekutorská komora a ministerstvo spravedlnosti. Údaje vedené v rejstříku se vymažou po uplynutí 25 let od skončení exekuce.

Revolvingový úvěr

Revolvingový úvěr je krátkodobý spotřebitelský úvěr, který je účelový a není svázán s konkrétním běžným účtem. Jedná se o samostatný finanční produkt, který lze čerpat prostřednictvím kreditní karty. Je zde vyšší úroková sazba. Jakmile je tento úvěr splacen, klient ho může znovu čerpat až do výše sjednaného úvěrového rámce.

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek navazuje na peněžitou pomoc v mateřství a má na něj nárok rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. Celková částka určená k čerpání je 220.000 Kč, ta musí být vyčerpána nejdéle do 4. roku dítěte. Rodič má nárok na vyčerpání částky 330.000 Kč v případě, že je v rodině narozeno současně nejmladších dětí 2 a více. Z rodičovského příspěvku může být sráženo na exekuci či insolvenci, pokud je částka vyšší než nezabavitelné minimum.

Roční Procentuální Sazba Nákladů „RPSN“

Roční procentní sazba nákladů udává procento z dlužné částky, které musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku, tedy veškeré náklady, které jsou s úvěrem či půjčkou spojeny. Takovými náklady mohou být například poplatky za uzavření smlouvy, poplatky za správu úvěru, poplatky za vedení účtu, poplatky za převody peněžních prostředků aj. RPSN by mělo pomoci spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytované půjčky či úvěru.

S

Společné Jmění Manželů „SJM“

Společné jmění manželů vzniká uzavřením manželství, existuje po celou dobu jeho trvání a zaniká rozvodem manželství. SJM právně upravuje občanský zákoník. Do společné jmění manželů spadá majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství a závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství. Je to tedy souhrn majetků a závazků, které manželům vzniknou v době trvání manželství.

Soudní exekutor

Soudní exekutor je úřední osobou tzv. orgánem veřejné moci, kterou exekuční a další činností pověřil stát a tyto činnosti vykonává na základě exekučního řádu a dle platných zákonů. Dále je to osoba samostatně podnikající, musí si tedy na provoz svého úřadu vydělat sám. Každý soudní exekutor je členem Exekutorské komory ČR.

Spisová značka „sp. zn.“

Spisová značka je jedinečné označení, pod kterým je u soudu vedena určitá věc. Soud ji používá pro veškerou komunikaci související s řízením. Spisová značka je nejčastěji složena z 5 částí. Např. 25 C 456/2017-124. 25 – číslo senátu, C – druh věci, 456 – pořadové číslo, 2017 – rok založení řízení a 124 – číslo listu ve spisu. Synonymem může být číslo jednací.

Splátkový kalendář

Splátkový kalendář je dokument uzavřený mezi dlužníkem a věřitelem, který stanoví postup splácení závazku, kdy a v jaké výši splátky bude dlužník svůj závazek hradit. Po domluvě lze splátkový kalendář upravovat, snížit či zvýšit sjednanou splátku. V případě nedodržení splátkového kalendáře se dlužník vystavuje riziku pokut a sankcí. V případě dlouhodobé delikvence pak riziku zesplatnění, žalobě a v konečné fázi také exekuci. Sjednat a uzavřít splátkový kalendář může také třetí osoba určená věřitelem. Pokud je již exekučně vymáháno je možné i exekutora požádat o splátkový kalendář exekuce, lidově řečený „exekuční kalendář“ nebo „exekutorský kalendář“. Při dodržování kalendáře je možné exekutora požádat i o odblokování bankovních účtů sloužících např. k podnikání dlužníka.

Splatnost

Splatností je označován den, do kterého má být zaplaceno. Pozor, v případě bezhotovostních plateb je nutné příkaz k úhradě provést minimálně 2 dny před dnem splatnosti. Banky totiž provádějí peněžní transakce s určitým zpožděním. Uhrazeno je až tehdy, kdy byla platba připsána na účet příjemce.