EXEKUCE NEMOVITOSTI – DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ

Jedním ze způsobů provedení exekuce majetku dlužníka je nedobrovolný prodej majetku dlužníka v exekučním řízení. K této formě exekuce by měl exekutor přistoupit až ve chvíli, kdy vyčerpá všechny výše uvedené možnosti vedoucí k vymožení dluhu. Dražba nemovitosti by tedy měla být až tou poslední možností ze všech.

Dražbu nemůže exekutor provést, jestliže vymáhaná pohledávka je nižší než 30.000 Kč bez příslušenství a dlužník má v nemovitosti hlášený trvalý pobyt. Tato ochrana se však nevztahuje na situace, pokud se jedná o dluh na výživnémnebo např. o náhradu újmy na zdraví nebo dluh způsobený trestným činem.

Aby soudní exekutor mohl Vaši nemovitost vydražit, musí nejprve vydat EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PRODEJI NEMOVITOSTI. Následně si exekutor nechá soudním znalcem vypracovat znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti. Po zjištění obvyklé ceny bude exekutorem vydáno usnesení o ceně a následně DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA, ve které bude uveden datum a přesný čas dražebního jednání, dále vyvolávací cena, která bývá v I. kole ve výši 2/3 (66,67 %) obvyklé ceny, výše dražební jistoty a další podrobnosti. Dražební jednání se nejčastěji koná elektronicky na některém z dražebních portálů, občas se také ještě stává, že dražební jednání probíhá v dražební místnost, kde zájemci musí být fyzicky přítomni. Po učinění nejvyšší nabídky dochází k udělení příklepu, o kterém soudní exekutor vydá usnesení. Od této chvíle již není nemovitost Vaše, ale nového majitele, vydražitele.

Nedobrovolné dražbě Vaší nemovitosti např. bytu nebo rodného domu lze často předejít, je ale nutné jednat neprodleně a nečekat, než bude pozdě. Kontaktujte nás ihned, času je totiž obvykle málo.